راهکاراقتصادی واصلاحات سیاسی،فرهنگی،نظام پولی و ارزی،مالیات،بیمه،صنایع،اداری،بانک

بخش دوم : پاسخ به سوالات و ابهامات در مورد خمس و زکات:

در این بخش به شبهاتی در مورد خمس و زکات پاسخ داده می شود.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 22:50  توسط علی سروی  | 

خمس و زکات از معجزات اقتصادی قرآن می باشند؛ اما به دلایل متعددی مهجور و ناشناخته مانده اند؛ این مطالب بر اساس اصول اقتصادی و حسابداری به طور مختصر و مفید نوشته شده و شامل دو بخش است؛ یک بخش خمس منفعت کسب در قالب فرمول بیان شده و بخش دوم پاسخ به سوالات و ابهاماتی در مورد خمس و زکات می باشد.

فرمول خمس منفعت کسب:

مانده درآمد پایان دوره+مازاد درآمد مشمول خمس سالهای قبل - ذخیره هزینه ضروری احتمالی =درآمد مشمول خمس+ اقساط پرداخت شده وام غیر ضروری از محل درآمد + دارایی و هزینه غیر ضروری از محل درآمد+ ملزومات مصرف نشده (به ارزش جاری)=منفعت مشمول خمس*20%=خمس

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 22:37  توسط علی سروی  | 


شیوه مناسب پرداخت یارانه و حساب عمومی

در نظام سرمایه داری تمام ثروت جامعه در اختیار سرمایه دارها بوده و مردم متناسب با شغل خود دستمزد می گیرند. همچنین دولت نیز با استفاده از مالیانها، بین بخشهای مختلف هماهنگی ایجاد کرده و اقشار ضعیف جامعه را تحت پوشش قرار می دهد.

در نظام کمونیستی، تمام ثرورت جامعه  دراختیار دولت بوده و مردم نیز متناسب با شغل خود دستمزد می گیرند. اقشار ضعیف جامعه نیز از محل کمکهای دولت، نیازهای ضروری شان تامین می شود.

در نظام اسلامی، تمام سرمایه و سود عمومی، متعلق به  عموم مردم می باشد. بخش دولتی، خصوصی و تعاونی بابت امکانات وسرمایه عمومی که در اختیار می گیرند؛ باید به حساب عمومی اجاره و سود پرداخت کنند. همه مردم نیز از محل سرمایه و سود حساب عمومی، سهم برابر دریافت می کنند. 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم آذر ۱۳۹۲ساعت 20:22  توسط علی سروی  | 

نظام پولی و ارزی نیازمند اصلاحات و باز نگری

در این تحقیق در مورد ماهیت پول، ارز، معادله نقدینگی،  پشتوانه پول و رابطه بین تولید ملی، مصرف نقدینگی، دارایی ملی، تولید نقدینگی، مصرف و مطلوبیت مطالبی ارائه می شود. در ادامه تاثیر سیاست نقدینگی بر سیاستها و بخشهای مختلف اقتصادی بررسی می شود.همچنین مدیریت نقدینگی در شرایط مختلف اقتصادی(شرایط تحریم، جنگ، بلایای طبیعی، رکود و تورم) بررسی شده و در پایان نیز نتیجه گیری و خلاصه مطالب ارائه می شود.

 


الف- ماهیت پول و وظایف پول چیست؟


ب- ماهیت ارزچیست ونوسانات نرخ ارز چه تاثیری بر روی معادله نقدینگی دارد؟
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۱ساعت 23:52  توسط علی سروی  | 

ت-  آیا تولید ملی می تواند پشتوانه پول باشد؟


ث: آیا تولید ملی و مصرف نقدینگی با هم برابر است؟


ج- آیا دارایی ملی می تواند پشتوانه نقدینگی باشد؟


خ - بررسی تاثیر چند بخش مختلف بر روی دارایی، نقدینگی و مطلوبیت


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۱ساعت 23:47  توسط علی سروی  | 

د- دولت چگونه می تواند نقدینگی را مدیریت کند؟


س : دولتها چگونه می توانند نقدینگی را افزایش دهند؟


ش - سیاستهای مختلف اقتصادی چه تاثیری برروی نقدینگی، مصرف و مطلوبیت  دارند؟


ص- سیاستهای مختلف داخلی و بین المللی بر روی مدیریت نقدینگی دولت، چه تاثیری دارد؟


نتیجه گیری و پیشنهاداتادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۱ساعت 23:42  توسط علی سروی  | 

نظام پزشک خانواده نیازمند اصلاحات و بازنگری

در این تحقیق مطالبی در مورد طرح پزشک خانواده بیان می شود.برای بیان مطالب از منابع ذیل استفاده شده است.

دستورالعمل برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهري نسخه 02-1390 ، دستورعمل نحوه پرداخت كارانه به پرسنل اجرايي برنامه پزشك خانواده- خرداد ماه 1390متمم نسخه 11 و سایر منابع اینترنتی.

در این تحقیق ابتدا مطالب لازم بیان شده و سپس نقدها یی در مورد آن انجام می شود. در پایان نیزبیان پیشنهادات و نتیجه گیری انجام می شود.

 

الف- وظایف متعدد برای پایگاه پزشک خانواده و سوء استفاده از آن:

ب: عدم تطابق دستمزد پزشک خانواده با سطح خدمات و نا عادلانه بودن نظام پرداختها:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۱ساعت 23:32  توسط علی سروی  |